projekt edukacji NGO

Konferencja podsumowująca projekt PENGO "Przepis na diagnozę"

18 października w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt PENGO pt. ”Przepis na diagnozę”. W konferencji wzięli udział uczestnicy projektu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Polski zainteresowani wykorzystaniem wypracowanej metodyki przeprowadzania diagnozy środowiska lokalnego i badania potrzeb młodzieży. Celem konferencji było podsumowanie projektu PENGO oraz zaprezentowanie podręcznika „Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne”, który otrzymali wszyscy uczestnicy konferencji.


Konferencję rozpoczął Artur Łęga, koordynator projektu PENGO oraz Aleksandra Daszkowska-Kamińska, ekspertka projektu PENGO.  Po krótkim powitaniu i wprowadzeniu w tematykę konferencji, ekspertki projektu PENGO, Aleksandra Daszkowska-Kamińska i Agata Urbanik, przedstawiły wypracowane metody i praktyczne wskazówki, które znalazły się w podręczniku „Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne”. Opowiedziały również o doświadczeniach organizacji uczestniczących w projekcie, które w swoim środowisku korzystając z wiedzy zdobytej podczas szkoleń i pracując na materiałach szkoleniowych, przeprowadziły badania potrzeb młodzieży. W opinii przedstawicieli tych organizacji najtrudniejsze było przełamanie bariery myślenia, że przeprowadzenie diagnozy jest bardzo trudne, wymaga dużej wiedzy specjalistycznej i doświadczenia. Projekt PENGO przekonał ich zarówno do celowości prowadzenia takich badań w zakresie lepszego  poznania swojego środowiska, jak i podniesienia jakości  działań własnej organizacji.


O swoich doświadczeniach dotyczących przeprowadzania diagnozy środowiska lokalnego w panelu dyskusyjnym „Jak to robią inni?", opowiedziały Magdalena Biejat z Pracowni Badań Innowacyjnych Społecznych „Stocznia”, Marta Ostrowska z Fundacji Pole Dialogu oraz Maria Makowska, ekspertka projektu PENGO. Uczestnicy konferencji mogli przełożyć na grunt działania swoich organizacji informacje, jak wyniki diagnozy mogą być wykorzystywane przez domy kultury, ośrodki pomocy społeczne czy też różne inne jednostki samorządowe.


Panel zachęcił do rozmów w kuluarach. Uczestnicy projektu PENGO byli pytani przez pozostałych uczestników konferencji o wykorzystane przez siebie narzędzia, o sposoby włączania osób młodych w prowadzenie badań, o to jak prezentowali swojemu środowisku ich efekty.


Na część pytań uczestnicy mogli otrzymać odpowiedzi, podczas trzech warsztatów, które dotyczyły: włączania młodzieży w diagnozę, budowania lokalnych koalicji w oparciu o diagnozę oraz przygotowywania diagnozy w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse”.


Podsumowując konferencję Artur Łęga i Aleksandra Daszkowska-Kamińska, podziękowali za obecność wszystkim uczestnikom oraz za olbrzymie zainteresowanie podręcznikiem. Wyrazili również nadzieję, że podręcznik oraz wskazówki i narzędzia w nim przedstawione będą szeroko wykorzystywane i przyczynią się do podniesienia jakości działań organizacji.

Prezentacja podsumowująca projekt PENGO- do pobrania

Prezentcja Magdaleny Biejat z Pracowni Badań Innowacyjnych Społecznych „Stocznia” - do pobrania

Link do materiałów wykorzystanych w powyższej prezentacji - http://stocznia.org.pl/www/dzialania-zakonczone/komendy-i-komisariaty

Prezentacja Martay Ostrowskiej z Fundacji Pole Dialog - do pobrania

Film z konferencji podsumowującej - http://www.youtube.com/watch?v=VYqNEPIC8OE