obywatele dla demokracji

Celem programu zaplanowanego na lata 2013-2016 jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Program o budżecie 150 mln zł, finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).
W ramach programu o dofinansowanie mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, samodzielnie lub w partnerstwie z innymi podmiotami: z Polski, z 14 innych krajów, w których działają Fundusze EOG, z Państw Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii), państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego graniczących z Polską (Białoruś, Ukraina, Rosja) lub w partnerstwie z organizacjami międzyrządowymi.
Dotacje można uzyskać na: projekty tematyczne, projekty systemowe oraz na współpracę dwustronną.

W ramach projektów tematycznych (dotacje w wys. od 50 tys. do 350 tys. złotych) wspierane będą działania mające na celu:

    ­ angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne – Partycypacja obywatelska
    ­sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych – Kontrola obywatelska
    ­zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji – Zwalczanie dyskryminacji
    ­zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego – Wykluczenia społeczne
    ­kształtowanie postaw obywatelskich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży – Dzieci i młodzież 

Część budżetu programu przeznaczona jest na sfinansowanie wyłonionych w konkursie projektów systemowych (dotacje od 300 tys. do 2 milionów złotych). Projekty te służyć mają wypracowaniu i wdrożeniu rozwiązań sprzyjających podniesieniu jakości działania sektora pozarządowego lub jego poszczególnych „branż”.
Część dotacji w projektach tematycznych i systemowych może zostać przeznaczona na poprawę funkcjonowania i rozwój organizacji.

W ramach wspierania współpracy dwustronnej między Polską a państwami darczyńcami przewidziane są dotacje na poszukiwanie partnerów i przygotowanie projektów partnerskich, a także mikrogranty dla organizacji realizujących projekty finansowane z programu, służące wymiany wiedzy, technologii, doświadczeń i dobrych praktyk między polskimi organizacjami pozarządowymi a podmiotami z Norwegii, Liechtensteinu i Islandii. O dotacje na zainicjowanie współpracy dwustronnej ubiegać się mogą podmioty z Polski i z Państw Darczyńców.
Wnioski na projekty tematyczne przyjmowane są w terminach: od 1 września do 15 października 2013, od 1 marca do 15 kwietnia 2014 oraz od 1 września do 15 października 2014.
Wnioski na projekty systemowe składać można od 16 października do 15 listopada 2013. Wnioski na rozszerzenie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej przyjmowane są na bieżąco, począwszy od 1 września 2013 do 1 grudnia 2015 (przygotowanie projektów partnerskich)  oraz od 3 lutego 2014 do 1 grudnia 2015.

Program prowadzony jest przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Więcej informacji o programie, w tym szczegółowe wytyczne dotyczące zasad składania wniosków na stronie: www.ngofund.org.pl