myśleć, pracować, współpracować; kompetencje społeczne na rynku pracyKonferencja upowszechniająca efekty projektu
„Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy”

Termin: 29 listopada 2012 r. (czwartek), godz. 11.00
Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne przy ul. Kopernika 30. 


Serdecznie zapraszamy nauczycieli pracujących w szkołach kształcenia zawodowego do udziału w konferencji upowszechniającej efekty projektu "Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy". Konferencja odbędzie się 29 listopada 2012 r. (czwartek) w Centrum Konferencyjnym przy ul. Kopernika 30 w Warszawie.

Celem projektu "Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy" jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych. Podczas trzyletniej realizacji projektu wypracowany został moduł kompetencji społecznych wraz ze scenariuszami lekcji oraz poradnikami dla nauczycieli. Produkt ten jest gotowy do zastosowania w każdej szkole ponadgimnazjalnej województwa mazowieckiego. Wydane zostały stosowne podręczniki, z których nauczyciele mogą bezpłatnie skorzystać zgłaszając się do najbliższego wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Biorąc pod uwagę wprowadzane od 1 września przez MEN zmiany w szkolnictwie zawodowym (m.in. w efektach kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów znalazły się „kompetencje personalne i społeczne”) tematyka jest bardzo aktualna.
Program konferencji został tak ułożony, by przybliżyć tematykę kompetencji społecznych w systemie edukacji jak i w kontekście wymogów rynku pracy, a także zaprezentować gotowe „narzędzie” z którego każdy zainteresowany nauczyciel będzie mógł skorzystać.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zgłoszenie drogą e-mail (na adres: s.piwowarczyk@pcyf,org.pl) do dnia 10 listopada 2012 r.
W zgłoszeniu prosimy o podanie:  imienia i nazwiska, instytucji oraz adresu e-mail.


PROGRAM

Część pierwsza – trening kompetencji społecznych w systemie edukacji zawodowej
godz. 11.00 – 13.00
- otwarcie konferencji – Maria Zaguła-Holzer, Dyrektor PFDiM
- prezentacja założeń i realizacji projektu – Arkadiusz Brzeziński, PFDiM
- przedstawienie podstawowych wniosków z przeprowadzonych badań i ewaluacji – Jarosław Chojecki, Agrotec Polska Sp. z o.o.
- dostępność modułu „Trening Kompetencji Społecznych” dla nauczycieli szkół kształcenia zawodowego – Katarzyna Koszewska, Kierownik MSCDN Wydział w Warszawie
-kompetencje społeczne w kontekście standardów kompetencji zawodowych – prof. Stefan Kwiatkowski, Prorektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,

Cześć druga - trening kompetencji społecznych w kontekście wymogów rynku pracy
godz. 13.00 – 15.00
- panel ekspercki z udziałem przedstawicieli pracodawców oraz instytucji odpowiedzialnych za tworzenie standardów kompetencji zawodowych i szkolnictwa zawodowego w Polsce; dyskusja panelistów i uczestników konferencji.

Organizatorzy zapewniają przerwę kawową ok. godz. 12.45 oraz obiad ok. godz. 14.30.Produkt finalny dostępny
Od początku roku szkolnego 2012/2013, produkt finalny projektu (w ramach upowszechniania) został włączony w ofertę edukacyjną Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Oznacza to, że w siedmiu miastach województwa mazowieckiego (Warszawa, Ostrołęka, Płock, Siedlce, Mińsk Mazowiecki, Radom, Ciechanów) jest po dwóch konsultantów, którzy są gotowi przygotować nauczycieli, którzy chcieliby realizować program ze swoimi uczniami.
W każdym z wymienionych miejsc dostępnych jest też bezpłatnie kilkadziesiąt zestawów materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć dotyczących kompetencji społecznych - scenariusze 32 zajęć oraz poradnik dla nauczycieli.


Współpraca z MSCDN (upowszechnianie produktu finalnego)
W kwietniu 2012 r. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży podpisała porozumienie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) dotyczące warunków współpracy przy upowszechnianiu ostatecznej wersji produktu finalnego. Na podstawie ww. porozumienia do kierowników wszystkich wydziałów MSCDN wysłane pismo zawierające informacje na temat: celu i stanu realizacji projektu, rezultatów badań i ewaluacji w ramach projektu (znaczenie kształtowania kompetencji społecznych w edukacji zawodowej), szkoleń dla nauczycieli konsultantów oraz dostępności produktu finalnego oraz prośbę o rekomendację maks. 3 konsultantów do udziału w szkoleniu. Do pisma załączony został formularz rekrutacyjny.
Zgłoszonych zostało 16 konsultantów, ze wszystkich wydziałów MSCDN tj. z Ciechanowa, Mińska Mazowieckiego, Ostrołęki, Płocka, Radomia, Siedlec i Warszawy.
Konsultanci zostali przygotowani do wdrożenia modułu dotyczącego kształtowania kompetencji społecznych podczas szkoleń, które odbyły się w Warszawie w dniach 12-14 oraz 20 czerwca.
Do końca roku każdy z konsultantów przygotuje przynajmniej 20 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego do prowadzenie zajęć z uczniami w oparciu o zbiór scenariuszy - "Trening Kompetencji Społecznych".


Wizyta ekspertów angielskich w Polsce
W dniach 15 - 18 lutego 2012 r. miała miejsce wizyta angielskich ekspertów z City of Sunderland College (Partner Ponadnarodowy) w Polsce. Jej celem była kontynuacja prac nad produktem finalnym - jego upowszechnieniem i wdrożeniem.
Odbyły się spotkania robocze dotyczące planu systemowego wykorzystania i upowszechnienia wypracowanego rozwiązania.
Eksperci angielscy mieli także możliwość zapoznania się z praktyką szkolnictwa zawodowego w Polsce. W tym celu zorganizowana została wizyta studyjna w dwóch radomskich szkołach, które wzięły udział w  fazie testowania projektu: w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich oraz Zespole Szkół Technicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wizyty w ZSSiH:
http://www.cozadzien.com.pl/edukacja/ponadgimnazjalne/5288.htmlWalidacja produktu finalnego
Podczas posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej w dniu 10 lutego 2012 r. miała miejsce walidacja ostatecznej wersji produktu finalnego projektu „Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy”.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Firmy Agrotec.
Podczas prezentacji przypomniane zostało czym jest produkt finalny projektu, jakie elementy składają się na produkt finalny. Przedstawiono też tematykę projektu przedstawiając problemy, na które odpowiada innowacja, a także określono potencjalnych użytkowników produktu finalnego. Na końcu przedstawiono proponowaną metodą wdrożenia produktu oraz gwarancje jego dostępności.
Produkt finalny projektu został pozytywnie przyjęty przez Regionalną Sieć Tematyczną.
Ostatecznie podjęto uchwalę o zwalidowaniu jego ostatecznej wersji.
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją produktu finalnego:
prezentacja produktu finalnegoAnaliza rzeczywistych efektów testowanego produktu
Analizy rzeczywistych efektów testowanego produktu (tzw. ewaluacji zewnętrznej) dokonała, rekomendowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, p. Ewa Tytz-Lemieszek.
Charakteryzując wprowadzane obecnie w Polsce zmiany programowo – organizacyjne dotyczące systemu kształcenia zawodowego, wskazywała na szanse i trudności związane z wdrożeniem produktu finalnego. Nowa podstawa programowa, która będzie obowiązywała w klasach pierwszych w szkołach  ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013, zakłada, że kształcenie ogólne realizowane w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej stanowi programowo spójną całość.
P. Lemieszek zwróciła tez uwagę na sposób opisu stosowany w podstawie programowej, ponieważ powinien on zostać uwzględniony w fazie upowszechniania i wdrażania: wiadomości i umiejętności, które uczeń zdobywa, opisane zostały (zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów kształcenia); cele kształcenia sformułowane zostały w języku wymagań ogólnych, a treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów sformułowane zostały w języku wymagań szczegółowych.
W procesie kształcenia zawodowego należy uwzględnić korelowanie i integrowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie umiejętności kluczowych nabytych podczas kształcenia ogólnego,  z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych.
Kompetencje personalne i społeczne zostały również opisane językiem efektów kształcenia:
P. Tytz – Lemieszek podpowiedziała, że program dotyczący kształtowania kompetencji społecznych można umocować w programach wychowawczych szkół, a inicjatywa uczniowska może być realizowana jako projekt z komponentem zawodowym. Zasugerowała też, że program powinien być w miarę możliwości nie kojarzony z psychologią i terapią.
Pełną wersję raportu z ewaluacji zewnętrznej można pobrać klikając na poniższy link:
Raport z ewaluacji zewnętrznej


Ewaluacja fazy testowania
Dobiegła końca ewaluacja wewnętrzna fazy testowania. Została ona przeprowadzona w oparciu o wywiady indywidualne z dyrektorami szkół, zogniskowane wywiady grupowe z nauczycielami oraz wyniki pre- i posttestów przeprowadzonych wśrod uczniów bioracych udział w projekcie.
Zachęcamy do zapoznania się z wynikami przedstawionymi w "Raporcie z ewaluacji wewnętrznej".  
Raport z ewaluacji wewnętrznej


Wizyta studyjna nauczycieli w Wielkiej Brytanii

W dniach 23 – 26 czerwca 2011 r. miała miejsce wizyta studyjna nauczycieli uczestniczących w fazie testowania projektu w City of Sunderland College. Jej celem było zapoznanie nauczycieli z systemem edukacji w Wielkiej Brytanii, w którym ważna rolę odgrywa kształtowanie kompetencji społecznych.
Nauczyciele mieli okazję poznać następujące miejsca kształcenia zawodowego uczniów:
- restauracja i bar wraz z zapleczem kuchennym,
- warsztat samochodowy,
- warsztat budowlany,
- warsztat malarski,
- warsztat dekoratorski,
- warsztat stolarski,
- warsztat ekologicznych technologii,
- warsztat elektryczny,
- salon fryzjerski,
- salon piękności.
Po odwiedzeniu wymienionych pracowni, nauczyciele z Polski udali się na spotkanie z instruktorami, nauczycielami i uczniami do wybranego warsztatu. Mieli okazję szczegółowo zapoznać się z systemem i metodologią przygotowania uczniów do poszczególnych zawodów. Nauczyciele biorący udział w projekcie zwrócili szczególną uwagę na: ujednolicenie systemu przygotowania uczniów do poszczególnych zawodów; zalety współpracy nauczycieli i instruktorów przygotowujących do poszczególnych zawodów; indywidualne podejście do ucznia; bardzo dobre zaplecze techniczne; większy niż w Polsce stopień transferu realiów rynkowych do szkolnictwa zawodowego.
Podczas wizyty studyjnej miała miejsce również prezentacja systemu edukacji w Wielkiej Brytanii oraz wprowadzanych aktualnie zmianach wymuszonych głownie przez sytuacje demograficzną i ekonomiczną. Podstawa dla tego omówienia był tzw. Raport Wolfa.
Zaprezentowane zostało zarówno kształcenie ogólne jak i zawodowe. Podczas spotkań roboczych poruszona została również kwestia staży zawodowych oraz edukacji dorosłych.
Duża część pracy podczas wizyty studyjnej poświęcona była kwestii poradnictwa zawodowego. Prowadzący warsztaty prezentowali rozwiązania, w tym zakresie, stosowane w City of Sunderland College, a następnie zachęcali nauczycieli, by wypracowywali rekomendacje dla rozwiązań w ich pracy pedagogicznej. W ten sposób przepracowano takie zagadnienia jak: poradnictwo wstępne, możliwości wyboru ścieżki kariery, uczeń na ścieżce kariery zawodowej, umiejętności społeczne na rynku pracy oraz właściwe umiejętności wynikające z kwalifikacji.
Na zakończenie wizyty studyjnej odbył się warsztat pt. „Włączenie elementów rozwoju osobistego i kompetencji społecznych do programów kształcenia zawodowego”.
Sprawozdanie z wizyty


Zakończenie fazy testowania projektu
Dobiegła końca tzw. faza testowania projektu. Wzięło w niej udział 362 uczniów i 22 nauczycieli z następujących szkół województwa mazowieckiego:
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce,
- Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle,
- Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie,
- Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku,
- Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa Nowowiejskiego w Płocku,
- Zespół Szkół im. S. Staszica w Gąbinie,
- Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie,
- Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu,
- Zespół Szkół Technicznych w Radomiu,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Pionkach,
- Zespół Szkół Ponadgimnnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży.

Podczas drugiego semestru roku szkolnego 2010/2011 nauczyciele wzięli udział w dwóch szkoleniach, w spotkaniu superwizyjnym oraz warsztatach ewaluacyjnych. W ciągu niespełna czterech miesięcy zrealizowali z uczniami 33 scenariusze zajęć oraz udziela swego wsparcia przy realizacji inicjatyw uczniowskich.


Fora internetowe
Wymiana doświadczeń, propozycji i uwag w gronie odbiorców i użytkowników projektu odbywa się m.in. na specjalnie do tego celu stworzonych forach internetowych.
Ich administratorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Informacje zawarte na forach zostaną uwzględnione podczas prac nad ostateczną wersją produktu finalnego.
Adresy forów:
- dla uczniów: www.inicjatywyuczniowskie.fora.pl
- dla nauczycieli: www.kompetencjespoleczne.fora.pl


Inicjatywy uczniowskie
Do 15 czerwca 2011 r. trwać będzie realizacja tzw. inicjatyw uczniowskich.
Uczniowie, którzy od początku drugiego semestru, uczestniczą w zajęciach prowadzonych według 33 scenariuszy lekcji służących kształtowaniu kompetencji społecznych, dzięki realizacji własnych inicjatyw, mogą w praktyce nauczyć się pracy w grupie oraz pracy metodą projektową. Realizując inicjatywy wedle własnych pomysłów młodzi ludzie nie tylko zdobywają umiejętności życiowe, będące celem projektu, ale i pomagają innym żyć lepiej i ciekawiej. Podczas realizacji inicjatyw zaangażowane są zarówno społeczności szkolne jak i lokalne (rodziny uczniów, lokalne świetlice, domy dziecka, kluby itp.). Zgodnie z hasłem „Samodzielni, ale nie samotni”, które przyświeca działaniom Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, inicjatywy są realizowane przez ich autorów samodzielnie, ze wspierającą osobą dorosłą (nauczycielem), która czuwa nad przebiegiem prac.
W ramach projektu, z poszczególnych szkół,  zostały zgłoszone następujące projekty (część z nich została już zrealizowana):
- „Poczytam Ci Przedszkolaku”, „W hołdzie Janowi Pawłowi II z okazji beatyfikacji. Sadzenie dębów kolumnowych” (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce),
- „Festyn charytatywny  na rzecz potrzebujących pomocy dzieci w Afganistanie – budowlańcy dzieciom: stanowisko z loterią fantową i zabawami integracyjnymi dla dzieci”, „Pomóżmy dzieciom w Afganistanie – stanowisko z wyrobami rękodzielniczymi oraz stanowisko z własnymi wyrobami cukierniczymi na festynie charytatywnym”, „Festyn charytatywny  na rzecz pomocy dzieciom w Afganistanie – stanowiska do stylizacji włosów, twarzy i paznokci” (Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce), - „Może odwiedzę las? – To nie będzie stracony czas”, „Wyczarowane z drewna”- konkurs dla gimnazjalistów  i uczniów ZSP w Kadzidle na najciekawszą rzecz wykonaną z drewna”, „Mobilni badacze przyrody ‘’- zajęcia  dla rodziców w Arboretum w Kudypach” (Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle),
- „Uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Ramiona”, „Organizacja zajęć plastycznych z okazji Dnia Dziecka dla uczniów szkoły podstawowej” (Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie),
- „Poprawa warunków w Schronisku dla zwierząt w Płocku” (Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich im. L. Krzywickiego w Płocku),
- „Piknik z okazji Dnia Dziecka” - 2 inicjatywy (Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa Nowowiejskiego w Płocku),
- „Oszczędzamy energię – strona internetowa”, „Katastrofa ekologiczna. Nie dopuśćmy do niej!” (Zespół Szkół im. S. Staszica w Gąbinie),
- „Nie tylko my”, „Młodzież dzieciom”, „Szkoła szkole” (Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie),
- „Pomoc dla schroniska dla zwierząt”, „Gotuj razem z nami”, „Zdrowy tryb życia, mniej białka, więcej błonnika” (Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu),
- „Zwyczaje i obyczaje Wielkanocne”, „Wykonanie złudzenia optycznego AMES ROOM do prezentacji na wystawie złudzeń optycznych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i uczniów radomskich gimnazjów”, „Wykonanie konstrukcji do przenośnej galerii prezentacji statycznej na wystawę złudzeń optycznych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i gimnazjalistów radomskich szkół zaproszonych na wystawę” (Zespół Szkół Technicznych w Radomiu),
- „Happening Wspinaczkowy”, „Happening - Spotkanie przy rondlu” (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Pionkach),
- „Pomagamy i zwiedzamy”, Zespół Szkół Ponadgimnnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży.


Diagnoza i analiza problemu
Zachęcamy do zapoznania się z raportem z badań przeprowadzonych przed przystąpieniem do fazy testowania projektu. Badania przeprowadzone zostały w okresie sierpień – październik 2010 wśród uczniów, nauczycieli, dyrektorów oraz pracodawców z województwa mazowieckiego.
Raport z badań