Zapytanie ofertowe

dotyczy przeprowadzenie analizy potencjału rozwojowego i zmian strony internetowej Programu Równać Szanse www.rownacszase.pl oraz Panelu Wnioskodawcy wraz ze stworzeniem raportu i prezentacji.

 

 1. Zamawiający

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, ul. Kredytowa 6/20, Warszawa 00-062

NIP: 525-14-34-543, REGON: 011566612, strona internetowa: www.pcyf.org.pl,

tel./fax (022) 826 10 16

 

 1. Tryb złożenia zapytania ofertowego o udzielenia zamówienia

Postępowanie związane ze złożeniem zapytania i udzieleniem zamówienia nie podlega prawu zamówień publicznych i jest prowadzone na zasadach określonych przez Zamawiającego. Niniejsze zapytanie ofertowe kierowane jest do ograniczonej grupy wybranych podmiotów.

 

 1. Przedmiot oferty:

Przeprowadzenie analizy potencjału rozwojowego i zmian strony internetowej Programu Równać Szanse www.rownacszase.pl (witryna i panel administratora) oraz Panelu Wnioskodawcy spełniającego funkcję elektronicznego systemu naboru, oceny, obsługi, raportowania, monitoringu oraz ewaluacji (witryna, panel administratora, panel partnera, panel eksperta oraz panel ewaluatora) wraz ze stworzeniem raportu i prezentacji. Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia znajduje się w pkt. 5.

 

 1. Czas realizacji zamówienia :

Ostatni dzień przekazania ostatecznego, zaakceptowanego przez Zamawiającego Przedmiotu Zamówienia – 15.07.2020 r.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności:

 1. Ocena techniczna, użyteczności, funkcjonalności, dostępności, wyglądu oraz możliwości rozwojowych strony internetowej www.rownacszanse.pl
  z uwzględnieniem witryny i panelu administracyjnego.
 2. Ocena techniczna, użyteczności, funkcjonalności, dostępności, wyglądu oraz możliwości rozwojowych Panelu Wnioskodawcy spełniającego funkcję elektronicznego systemu naboru, oceny, obsługi, raportowania, monitoringu oraz ewaluacji (panel wnioskodawcy, panel administratora, panel partnera, panel eksperta oraz panel ewaluatora).
 3. Przedstawienie rekomendacji dotyczących dalszych prac, zmian, budowy obydwu narzędzi.
 4. Stworzenie i opracowanie, w tym opracowanie graficzne, Raportu z audytu strony internetowej oraz panelu wnioskodawcy;
 5. Stworzenie prezentacji/wizualizacji raportu oraz jej zaprezentowanie dla zamawiającego.
 6. Przekazanie praw autorskich do stworzonego raportu oraz wyników audytu.

Ramowy opis technologii zastosowanej w narzędziach mających być przedmiotem audytu przedstawiono w Załączniku Nr 1.

 

 1. Elementy składowe oferty:

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę, status prawny, dane identyfikacyjne i teleadresowe oferenta.
 2. Krótką prezentację oferenta wraz z informacją o najważniejszych projektach zrealizowanych w ostatnich czterech latach (max 2 str.).
 3. Opis koncepcji audytu.
 4. Informacja o specjalistach, którzy będą zaangażowani w realizację zadania
  w przypadku wyboru oferenta (max 2 str.).
 5. Proponowany sposób realizacji zamówienia wraz z harmonogramem (max 2 str.).
 6. Wycena (możliwe są wyceny wariantowe) z pokazaniem jej najważniejszych składowych.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy:  rownacszanse@pcyf.org.pl, w terminie do dnia 15.05.2020 r., do godziny 12.00. O wynikach oferenci zostaną poinformowani drogą mailową w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia naboru ofert.

Oferta winna być złożona jako skan formy pisemnej oraz winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wykonawca składając ofertę powinien wpisać w temacie wiadomości e-mail oznaczenie zgodnie z poniższym:

„2/2020 - Oferta na przeprowadzenie analizy potencjału rozwojowego i zmian strony internetowej Programu Równać Szanse www.rownacszase.pl  oraz Panelu Wnioskodawcy wraz z raportem i prezentacją”.

 

 1. Kryteria wyboru oferty:

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest gotowość realizacji wszystkich elementów określonych w punkcie „Opis przedmiotu zamówienia”.

 Przy wyborze oferty będą brane następujące kryteria:

 1. Cena (30%);
 2. Opis koncepcji badawczej (40%): a) Spójny opis koncepcji audytu; b) Doświadczenie w tworzeniu podobnych raportów;
 3. Opis koncepcji Raportu (20%);
 4. Opis koncepcji prezentacji Raportu (10%).

 

 1. Dalsza procedura wykonania audytu

Po wyborze Oferenta, któremu Zamawiający powierzy dokonanie audytu oraz podpisaniu przedmiotowej umowy Zamawiający przekaże, w terminie określonym w umowie, dostęp do niezbędnej dokumentacji, panelu administracyjnego oraz kodów źródłowych. Zamawiający przekażę również zakres przykładowych funkcjonalności, usprawnień i optymalizacji, których uruchomieniem byłby zainteresowany w obu narzędziach będących przedmiotem audytu, a które powinny być wzięte pod uwagę przy ocenie potencjału rozwojowego.

 

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia

Dodatkowych wyjaśnień i informacji dotyczących wyżej wymienionych aspektów technicznych – w zakresie niezbędnym do przedstawienia oferty – udziela:

Artur Łęga, e-mail: a.lega@pcyf.org.pl; tel. 609 458 344;

Paweł Walecki, e-mail: p.walecki@pcyf.org.pl ; tel. 22 826 10 16.

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Tel: 22 826 10 16

 

 1. Zastrzeżenie i wyłączenia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postepowania bez podania przyczyn i bez wyboru oferty.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1. Zapytanie ofertowe wraz z opisem zastosowanej technologii