myśleć, pracować, współpracować; kompetencje społeczne na rynku pracy
Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, firmy badawczej Agrotec oraz angielskiego City of Sunderland College.

Liderem projektu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Partnerem projektu jest Agrotec Polska Sp. z o.o.
Agrotec jest niezależną firmą doradczo-badawczo-szkoleniową. Spółka, uwzględniając specyfikę i potrzeby polskiego rynku, systematycznie wypracowuje kompetencje i doświadczenie umożliwiające jej świadczenie coraz szerszego katalogu usług w ramach takich obszarów tematycznych i problemowych jak m.in. rozwój regionalny, rozwój obszarów wiejskich, zarządzanie projektami, zarządzanie i wdrażanie funduszy strukturalnych i pomocowych, rozwój zasobów ludzkich, działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe, budowa i rozwój potencjału instytucjonalnego.
W ramach w/w obszarów Agrotec Polska realizuje przede wszystkim usługi polegające na opracowywaniu ekspertyz, specjalistycznych analiz oraz prowadzeniu szeroko rozumianych projektów badawczych i ewaluacyjnych.
Jak partner projektu Agrotec odpowiedzialny jest za przeprowadzenie badan podczas pierwszego etapu realizacji projektu, za przeprowadzenie ewaluacji, a także współpracę w zakresie opracowania strategii wdrażania projektu i produktu finalnego.
www.agrotec.pl

Partnerem ponadnarodowym jest City of Sunderland College.
College zapewnia dopływ know-how dotyczącego modułu kompetencji społecznych oraz wsparcie w promocji produktu. City of Sunderland College jest wielozadaniowym centrum działającym w Anglii na terenie miasta Sunderland i w jego okolicach. Dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą przeznaczoną dla młodych ludzi uczących się zawodów. Współpracuje z wieloma organizacjami oraz pracodawcami w regionie, oferując wiele ciekawych kursów i projektów dla młodych ludzi przygotowujących ich do wejścia na rynek pracy. Głównym zadaniem City of Sunderland College jest rozwinięcie innowacyjnego i elastycznego programu przygotowania młodych ludzi do udziału w rynku pracy poprzez nabywanie niezbędnych umiejętności społecznych potrzebnych w konkretnych zawodach takich jak np. pracownik budowlany, fryzjer, kucharz lub kelner. Działania te realizowane są we współpracy z lokalnymi pracodawcami.
www.citysun.ac.uk