myśleć, pracować, współpracować; kompetencje społeczne na rynku pracy
Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, firmy badawczej Agrotec oraz angielskiego City of Sunderland College, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego realizacja rozpoczęła się w czerwcu 2010 i potrwa do końca roku 2012. Projekt będzie realizowany na terenie województwa mazowieckiego.

Celem projektu jest wypracowanie modułu edukacyjnego dotyczącego rozwoju kompetencji społecznych uczniów szkół zawodowych i techników, dostosowanego do potrzeb regionalnego rynku pracy. Rozwój kompetencji społecznych wśród młodzieży jest niezbędny w dzisiejszym świecie, aby zwiększyć ich szanse na znalezienie miejsca na rynku pracy. Odbiorcami projektu są uczniowie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uczący się w zawodach szczególnie wymagających kompetencji społecznych takich, jak np. umiejętności uczenia się i rozwiązywania problemów; dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych; poszukiwania, wyboru i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; doskonalenia się i elastycznego reagowania na zmiany; komunikowania się; współpracy i porozumienia w grupie; organizowania pracy, projektowania i przyjmowania odpowiedzialności za jej wyniki.

Polscy uczniowie mają problemy z zadaniami, w których wykazać się trzeba samodzielnością, formułowaniem wniosków i szukaniem nowych rozwiązań. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się absolwenci szkół zawodowych. Poszukiwanie przez nich pierwszej pracy jest kluczowe z punktu widzenia budowania życia zawodowego, może ukształtować stosunek do pracy i przyszłe zachowanie się na rynku. Rozpoczęcie kariery zawodowej od rejestracji w Urzędzie Pracy opóźnia start w dorosłe życie, nie daje perspektyw niezależności i stabilizacji ekonomicznej.

By zmienić zaistniałą sytuację i ułatwić absolwentom wejście na rynek pracy konieczne jest wprowadzenie do modułowych programów nauczania zawodu, także modułu kształtowania kompetencji społecznych. W jego ramach powinny być kształtowane kompetencje społeczne na poziomie podstawowym.

Pierwszą fazą projektu będzie diagnoza i analiza problemu, w trakcie której przeprowadzone zostaną badania wśród uczniów, nauczycieli oraz pracodawców. Na podstawie wyników tych  badań zostanie opracowana wstępna wersja modułu edukacyjnego, która będzie testowana w mazowieckich szkołach zawodowych i technikach. Następnie przy pomocy ekspertów zostanie opracowana ostateczna wersja modułu edukacyjnego, który w roku 2012 powinien stać się modułowym programem nauczania.

W ramach projektu przewidziana jest współpraca z instytucjami edukacyjnymi, także z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty oraz wieloma ekspertami zajmującymi się edukacją.ETAPY REALIZACJI
Realizacja projektu składa się z siedmiu etapów:

1.DIAGNOZA I ANALIZA PROBLEMU
obejmie badania wśród 400 uczniów szkół zawodowych w regionie (ze szkół prowadzących nauczanie w zawodach, w których szczególnie niezbędne są kompetencje społeczne), 100 pracodawców oraz 200 nauczycieli. Wyniki badań zostaną przedstawione w postaci publikacji.

POBIERZ DIAGNOZĘ

2.OPRACOWANIE WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU
nastąpi poprzez dostosowanie programu dla uczniów w zakresie kompetencji społecznych, realizowanego pilotażowo przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, do oczekiwań pracodawców, z uwzględnieniem możliwości szkół. Modyfikacje wypracowane zostaną w oparciu o wyniki diagnozy. Praca z udziałem ekspertów w zakresie kompetencji społecznych, programów modułowych i szkolnictwa zawodowego, będzie przebiegała w grupach roboczych przy wsparciu partnera ponadnarodowego. Efektem będzie strategia wdrażania projektu innowacyjnego.

3.TESTOWANIE PRODUKTU
odbywać się będzie w około 20 grupach uczniów (ok. 15 uczniów w grupie). 20 nauczycieli weźmie udział w dwóch weekendowych szkoleniach (w sumie ok. 40 godzin). Nauczyciele wyposażeni zostaną w pakiet materiałów zawierający scenariusze lekcji, potrzebne pomoce dydaktyczne, poradnik. Następnie poprowadzą dla uczniów ok. 30-40 lekcji, których zwieńczeniem będzie realizacja własnych projektów uczniowskich.

4.EWALUACJA WEWNĘTRZNA
to badanie efektów modułu (zmian wśród uczniów biorących udział w projekcie w porównaniu do grupy kontrolnej) poprzez standaryzowane kwestionariusze. Opinie nauczycieli zebrane zostaną poprzez wywiady (indywidualne i grupowe).
POBIERZ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

5.ANALIZA RZECZYWISTYCH EFEKTÓW TESTOWANEGO PRODUKTU
obejmie ewaluację zewnętrzną realizowaną przez zespół, w skład którego wejdą przedstawiciele świata nauki. Będą to badania ilościowe i jakościowe wśród nauczycieli, uczniów, dyrektorów szkół.
POBIERZ RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

6.OPRACOWANIE PRODUKTU FINALNEGO
Eksperci przygotowujący wstępną wersję produktu dokonają jego modyfikacji w oparciu o wyniki etapu testowania. W proces ten włączeni zostaną przedstawiciele pracodawców i instytucji edukacyjnych. Celem tych spotkań będzie otwarta dyskusja o zrealizowanym programie i potrzebie stworzenia na jego bazie modułu dostępnego dla szkół zawodowych bądź wykorzystywanego przez nauczycieli np. podczas godzin wychowawczych. Na tym etapie zaangażowane będą również branżowe media i eksperci brytyjscy.

7.UPOWSZECHNIENIE I WŁĄCZENIE DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI
odbywać się będzie poprzez publikacje w mediach regionalnych i branżowych, spotkania na poziomie subregionalnym, w których wezmą udział użytkownicy oraz pracodawcy. Wykorzystane zostaną doświadczenia partnera zagranicznego. Będzie się to odbywało na zasadzie kontaktów roboczych, spotkań eksperckich, doradztwa, wizyt studyjnych w celu wypracowania jak najbardziej adekwatnych do polskiego rynku a jednocześnie efektywnych rozwiązań.

Produktem finalnym projektu będzie moduł dotyczący kompetencji społecznych, dostosowany do specyfiki szkolnictwa zawodowego i potrzeb regionalnego rynku pracy, wraz z programem szkolenia dla nauczycieli, gotowy do włączenia w modułowe programy nauczania.