PwP Nowe KompetencjeOpis projektu

 

Projekt PWP Nowe kompetencje ma na  celu podniesienie jakości oferty wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-24 lat, w Warszawie i Ostrołęce. W tym celu zostaną zaadaptowane i upowszechnione rozwiązania partnera zagranicznego dotyczące przygotowania do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój kompetencji zawodowych oraz rozwoju kompetencji społecznych poprzez animację lokalną z wykorzystaniem multimediów.

Realizacja projektu obejmuje okres od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

 

W trakcie realizacji projektu zostaną zaadaptowane modele edukacyjne, które pozwolą podnieść poziom kompetencji społecznych i zawodowych młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Zgodnie z wnioskami z badań MCPS „Diagnoza stanu zastanego w dziedzinie polityki, pomocy i integracji społecznej” oraz danych WUP w Warszawie z 2012 r. najważniejszymi przyczynami bezrobocia jest niski poziom edukacji, brak doświadczenia zawodowego oraz brak kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Badania przeprowadzone przez partnerów projektu w Warszawie oraz analiza raportów MOPR w Ostrołęce wykazały:

 • niski poziom kompetencji społecznych
 • brak potwierdzonych kwalifikacji zawodowych oraz
 • niski poziom wykształcenia ogólnego

W warunkach gospodarki opartej na wiedzy niskie kompetencje społeczne są obecnie kluczową barierą dla sukcesu zawodowego.

Wnioski z raportów „Foresight na rynku pracy”, ECDVT „Skills needs in Europe, Focus on 2020” oraz KOWEZIU „Badania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego” wskazują na potrzebę posiadania przez pracownika oprócz tradycyjnych kwalifikacji zawodowych, wysokich kompetencji i umiejętności społecznych.

 

Odbiorcami projektu będzie 100 osób, w wieku 15- 24 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Ostrołęki i Warszawy.

 

Produktem finalnym będą dwa modele animacji lokalnej przeznaczone dla Placówek Wsparcia Dziennego oraz Centrów Animacji Lokalnej.

 

Model 1 – skierowany do osób w wieku 15 -19 lat, zawierający:

 • trening umiejętności społecznych,
 • warsztaty z planowania działań w społeczności lokalnej,
 • warsztaty z wykorzystania multimediów w działaniach oraz,
 • działania w postaci samodzielnych inicjatyw lokalnych młodzieży na rzecz innych.

 

Model 2 – skierowany do osób w wieku 20-24 lat, zawierający:

 • trening umiejętności społecznych,
 • trening umiejętności finansowych,
 • przygotowanie do job-shadowing,
 • job-shadowing.

 

Etapy realizacji


Adaptacja i rozwój modeli animacji lokalnej

 • wizyta u partnera zagranicznego,
 • adaptacja rozwiązań partnera zagranicznego,
 • przygotowanie polskiej wersji zawartości modeli animacji lokalnej,
 • warsztat heurystyczny,

Testowanie modeli

 • udział 12 członków personelu Placówek Wsparcia Dziennego/Centrów Aktywności Lokalnej w szkoleniu przygotowującym do realizacji fazy testowej,
 • testowe wdrożenie 2  modeli animacji lokalnej,
 • 3 dniowa wizyta studyjna pracowników PWD/CAL,

 

Analiza efektów fazy testowej

 • przeprowadzenie badań wśród  beneficjentów dotyczące efektywności  testowanych modeli,

 

Opracowanie wersji finalnej modeli

 • dokonanie modyfikacji produktu finalnego w oparciu o wyniki etapu testowania modeli, w pracach wezmą eksperci oraz partnerzy krajowi i zagraniczni,
 • opracowanie dwóch scenariuszy modeli animacji lokalnej dla podmiotów pracujących z młodymi ludźmi zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 

Upowszechnianie modeli i wdrażanie finalne

 • publikacje w mediach branżowych dotyczące opracowanych modeli,
 • 4 seminaria dla pracowników instytucji prowadzących animację lokalną na Mazowszu,
 • konferencja upowszechniająca w Ostrołęce,
 • wdrożenie finalnej wersji 2 modeli animacji lokalnej przez PWD/CAL.