Przedsiębiorcza młodzież

projekty społeczneZgłoszenie projektu społecznego
Prosimy o "kliknięcie" w poniższe pole (Pobierz), wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia, a następnie "kliknięcie" pola "Wyślij" 
Zasady realizacji młodzieżowych projektów społecznych
w ramach programu „Przedsiębiorcza młodzież”, współfinansowanego przez m.st. Warszawę

1./ Program „Przedsiębiorcza młodzież” realizowany jest w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020".
2./ Konkurs na projekty społeczne, realizowany w ramach programu „Przedsiębiorcza młodzież” adresowany jest do uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów warszawskich uczelni, którzy chcą działać na rzecz społeczności szkolnej lub swojego środowiska lokalnego.
3./ Projekt społeczny powinien być działaniem zespołowym młodzieży (nie będą uwzględniane zgłoszenia indywidualne). Grupa realizująca projekt musi składać się przynajmniej z 10 osób.
4./ Realizacja projektu powinna trwać nie krócej niż 1 miesiąc (chodzi o łączny czas realizacji obejmujący: planowanie, przygotowanie, realizację, podsumowanie);
5./ Członkowie grupy projektowej nie mogą być jednocześnie odbiorcami własnego projektu społecznego.
6./ Przy ocenie zgłoszeń projektów społecznych zostaną uwzględnione następujące kryteria: poprawność wypełnienia zgłoszenia, określenie potrzeby realizacji projektu i jego adresatów, liczba odbiorców planowanych działań, atrakcyjność i społeczna użyteczność planowanych działań.
7./ Na realizację projektu społecznego grupa młodzieży może otrzymać środki finansowe w wysokości 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych). Środki powinny zostać przeznaczone na zakup niezbędnych do realizacji projektu materiałów i opłacenia usług (o ile ich realizacja przekracza możliwości grupy projektowej). Z przyznanych środków finansowych młodzież nie będzie mogła dokonywać zakupu środków trwałych.
8./ Warunkiem otrzymania środków finansowych na realizację projektu jest przesłanie zgłoszenia w wersji elektronicznej za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.pcyf.org.pl (zakładka: programy/realizowane/przedsiębiorcza młodzież/projekty społeczne) oraz „polubienie” strony „Przedsiębiorcza młodzież” na Facebook’u.
9./ Termin zgłoszeń upływa 13 października 2017 r.
10./ Termin realizacji i rozliczenia projektu: 8 grudnia 2017 r.
11./ Grupom projektowym zapewnione zostanie bieżące wsparcie merytoryczne ze strony Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Ponadto zorganizowane zostaną jednodniowe szkolenia dotyczące realizacji projektów społecznych.