Przedsiębiorcza młodzież

konkurs na innowacjeZgłoszenie pomysłu młodzieżowej innowacji 
Prosimy o "kliknięcie" w poniższe pole (Pobierz), wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia, a następnie "kliknięcie" pola "Wyślij" 
Zasady konkursu na młodzieżowe innowacje
w ramach programu „Przedsiębiorcza młodzież”,
współfinansowanego przez m.st. Warszawę

1./ Program „Przedsiębiorcza młodzież” realizowany jest w ramach miejskiego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.
2./ Konkurs na młodzieżowe innowacje, realizowany w ramach programu „Przedsiębiorcza młodzież”, adresowany jest do uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą działać na rzecz społeczności szkolnej lub swojego środowiska lokalnego.
3./ Celem konkursu jest umożliwienie młodzieży realizacji własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych. Pomysły mogą dotyczyć wybranej, dowolnej dziedziny życia. Mogą one być związane zarówno z profilem szkoły, jak również dotyczyć pozaszkolnych zainteresowań uczniów.
4./ Uczniowie w grupach (minimum 4-osobowych) będą mieli za zadanie opracować nowy projekt techniczny lub zmodyfikować istniejący (tzn. zaproponować innowacyjne zastosowanie istniejących rozwiązań).
5./ Konkurs jest dwuetapowy.
I etap - do 13 października 2017 r. – zgłoszenie pomysłów innowacji,
II etap – opracowanie prototypu innowacji (miesiąc od ogłoszenia wybranych pomysłów).
6./ Zgłoszenia pomysłów innowacji zostaną ocenione przez jury, które dwudziestu wyróżnionym grupom przyzna środki finansowe w wysokości 1 500 zł (słownie tysiąc pięćset złotych) na przygotowanie modelu/prototypu zgłoszonego pomysłu.
7./ Prototypy innowacji zostaną zaprezentowane przez młodzież podczas finału konkursu, który odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2017 r.
8./ Twórcom najlepszych projektów innowacji przyznane zostaną nagrody finansowe. Pula nagród wynosi 13 200 zł. Szczegółową strukturę nagród określi jury konkursu.
9./ Wyboru nagrodzonych projektów dokona jury konkursowe w oparciu o następujące kryteria:
- racjonalność pomysłu (odpowiada na rzeczywiste zapotrzebowanie),
- możliwość upowszechnienia pomysłu,
- przystępność i atrakcyjność sposobu opisu i prezentacji projektu.
10./ Warunkiem otrzymania środków finansowych na realizację projektu jest przesłanie zgłoszenia w wersji elektronicznej za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.pcyf.org.pl (zakładka: programy/realizowane/przedsiębiorcza młodzież/konkurs na innowacje) oraz „polubienie” strony „Przedsiębiorcza młodzież” na Facebook’u.
11./ Grupom projektowym zapewnione zostanie bieżące wsparcie merytoryczne ze strony Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Ponadto zorganizowane zostaną spotkania mentoringowe z młodymi naukowcami i studentami, specjalizującymi się w tematyce poszczególnych projektów innowacji.