program edukacji konsumenckiej i obywatelskiej

poprzednie edycje
Druga podroż dziennikarska


Druga podroż dziennikarska odbyła się w dniach 11 – 16 lutego 2013 roku. W podróży wzięło udział 17 uczniów i trzech nauczycieli z następujących szkół:

·         Zespół Szkół Architektoniczno-Budowalanych i Licealnych w Warszawie,

·         Zespół Szkół nr 3 w Lublinie,

·         Zespół Szkół nr 5 w Lublinie.

 

Podróż dziennikarską, realizowaną metodą warsztatową, prowadziło dwóch trenerów. Jednym z nich była psycholog, która odpowiadała za proces grupowy oraz rozwój kreatywności uczestników podróży. Drugim trenerem była osoba, która na co dzień zajmuje się produkcją materiałów filmowych i reklamowych. Warsztat dotyczący obsługi kamer przeprowadził producent – operator. Opiekę organizacyjno-merytoryczną sprawował koordynator programu. Opieką nad grupą uczniów zajmowali się nauczyciele.

 

Tematyka drugiej podróży dziennikarskiej skoncentrowana była wokół tematu: „Przestrzeń miejska”. Młodzi starali się znaleźć odpowiedź na pytania o sposób gospodarowania przestrzenią miejską, zakres odpowiedzialności służb publicznych i administracji samorządowej za estetykę miasta; poszukiwali też odpowiedzi na pytanie o odpowiedzialność za chaos reklam w centrum Warszawy, a także o los ciekawych obiektów na terenie miasta. Uczestnicy podróży skoncentrowali swoje poszukiwania wokół trzech zasadniczych tematów: architektura i gospodarowanie tzw. domkami fińskimi, Warszawa z okresu PRL-u oraz reklama wizualna w mieście. Jednym z założeń podróży była realizacja filmu dotyczącego ww. tematyki.

 

Ramowy program przedstawiał się następująco:

1 dzień: rozpoczęcie, integracja, wprowadzenie w tematykę i zasady pracy;

2 i 3 dzień: zapoznanie uczestników z metodą pracy – „kolegium redakcyjne”; wybór „obiektów”, wprowadzenie w techniki pracy dziennikarskiej;

4 i 5 dzień: praca w terenie: realizacja wywiadów na terenie Warszawy, wieczorem: podsumowanie efektów przeprowadzonych wywiadów, wstępny montaż zebranych materiałów;

6 dzień: omówienie i wstępny montaż zebranych materiałów, ewaluacja, podsumowanie.

 

Program został tak ułożony, aby młodzież z jednej strony otrzymała podstawowe informacje ważne w pracy dziennikarskiej oraz poznała warsztat pracy dziennikarskiej, a z drugiej strony, by miała jak najwięcej możliwości uczenia się w praktyce poprzez samodzielne przygotowywanie i prowadzenie wywiadów.

 

Uczniowie mieli do dyspozycji profesjonalny sprzęt do realizacji materiału filmowego. Po zapoznaniu się z jego obsługą realizowali zaplanowane wcześniej wywiady. Młodzież została podzielona na trzy grupy. W każdej grupie był przynajmniej jeden opiekun, jeden lub dwóch operatorów kamer oraz osoby prowadzące wywiady. Podczas dwóch dni pracy „w terenie” młodzież zrealizowała wiele wywiadów m.in. z: redaktorem Polskiego Radia i Telewizji, Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Śródmieście M. St. Warszawy, Głównym Specjalistą Stołecznego Biura Konserwatora Zabytków, Przedstawicielem Ambasady Finlandii w Warszawie, mieszkańcami domków fińskich, specjalistą w zakresie PRL-owskiej architektury stolicy. Ponadto uczestnicy podróży zrealizowali szereg wywiadów z przypadkowo spotkanymi ludźmi, których pytali o ich odbiór gospodarowania przestrzenią miejską.

Zgromadzony został materiał, który pozwoliłby na realizację kilkugodzinnego filmu. Zdecydowano jednak ostatecznie, że w efekcie podróży dziennikarskiej powstanie 26-minutowy filmy.

 

Po ostatecznym montażu filmu rozpoczęto ustalanie terminów spotkań promocyjnych, podczas których prezentowany będzie film stworzony przez uczniów w trakcie podróży dziennikarskiej oraz dyskusje na jego temat. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w dniu 25 marca 2013 r. w Lublinie. Wzięło w nim udział 57 osób – uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie.Spotkania podsumowujące II cykl realizacji zajęć z uczniami

Odbyły się trzy spotkania podsumowujące 2 cykl realizacji zajęć z uczniami.
Spotkanie w Warszawie odbyło się 6 grudnia 2012 r. w sali Warszawskiego Domu Technika NOT. Spotkanie podsumowujące w Lublinie odbyło się w dniu 11 grudnia 2012 roku. Sala została wynajęta w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego. Natomiast spotkanie podsumowujące w Łodzi odbyło się w dniu 18 grudnia 2012 roku. Sala została wynajęta w siedzibie Łódzkiego Domu Kultury.

Wszystkie trzy spotkania miały bardzo zbliżony program:

·         przywitanie uczestników spotkania; prezentacja zaproszonych gości oraz szkół, nauczycieli i grup uczniowskich biorących udział w projekcie – przedstawiciel PFDiM,

·         prezentacja Programu Edukacji Konsumenckiej i Obywatelskiej i jego rezultatów po 2. cyklu realizacji – przedstawiciel PFDiM,

·         wystąpienia zaproszonych gości,

·         prezentacja filmu „Euro okiem młodych” (film powstał w ramach podróży dziennikarskiej zorganizowanej w 1. cyklu realizacji PEKiO);

·         wystąpienie nauczyciela realizującego program; podzielenie się informacjami dotyczącymi przebiegu zajęć, 

·         wystąpienie ucznia/uczniów uczestniczącego/uczestniczących w zajęciach PEKiO (uczniowie mówili o tym, co dla nich było największą wartością udziału w zajęciach)

·         catering – kontynuacja dzielenia się wrażeniami na temat PEKiO podczas poczęstunku,

·         wręczenie certyfikatów,

·         część artystyczna.

 

Każdy z uczestników spotkań otrzymał materiały informacyjne dotyczące edukacji konsumenckiej oraz certyfikat. Certyfikaty otrzymali zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Zostały przygotowane także certyfikaty dla szkół uczestniczących w programie, które podczas spotkań odbierali dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół. 


Rozpoczęcie II cyklu
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2012/2013 zrealizowane zostaną zajęcia w ramach drugiego cyklu PEKiO. Do udziału zgłosiło się 40 nauczycieli z Lublina, Łodzi i Warszawy, którzy realizowali zajęcia także podczas I cyklu. Przeprowadzą oni zajęcia z ponad 900 uczniami ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego.
Spotkania podsumowujące zostały zaplanowane w następujących terminach:
- 6 grudnia 2012 r . w Warszawie,
- 11 grudnia 2012 r. w Lublinie,
- 18 grudnia 2012 r. w Łodzi.


Podróż dziennikarska

W dniach od 2 do 7 lipca 2012 r. grupa uczniów, "absolwentów" I cyklu PEKiO, wzięła udział w podróży dziennikarskiej.
Podróż dziennikarska, to forma współpracy młodych ludzi przy realizacji projektu multimedialnego, dotyczącego wybranego zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej edukacji konsumencko-obywatelskiej.
Podczas pierwszej podroży młodzież realizowała film ukazujący "zyski i straty" związane z organizacją Mistrzostw Europy przez jedno z miast-gospodarzy, Warszawę.
W podróży dziennikarskiej uczestniczyło 15 uczniów wraz ze swoimi nauczycielami z trzech szkół:
- Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej z Lublina,
- Zespół Szkół nr 5 z Lublina,
- Zespół Szkół nr 4 z Warszawy.

W ramach podróży dziennikarskiej powstały dwa filmy: "Euro okiem młodych" oraz "Zalety i wady Euro 2012".Podsumowanie I cyklu programu
Od marca do maja br. 45 grup uczniowskich realizowało wraz ze swoimi nauczycielami I cykl Programu Edukacji Konsumenckiej i Obywatelskiej.  W sumie wzięło w nim udział 1073 uczniów z ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego z Lublina, Łodzi i z Warszawy.
Na zakończenie, w każdym z miast, zorganizowane zostały dwa spotkania podsumowujące:
- spotkanie refleksyjne z nauczycielami (24 maja - Warszawa, 31 maja - Lublin, 5 czerwca - Łódź); ich celem było zebranie opinii nauczycieli na temat programu, jego wartości merytorycznych i wychowawczych, trudności w realizacji etc.,
- uroczyste spotkanie podsumowujące z udziałem uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli władz samorządowych oraz reprezentantów instytucji edukacyjnych (25 maja - Warszawa, 1 czerwca - Lublin, 6 czerwca - Łódź); podczas spotkania uczniowie i nauczyciele otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w realizacji PEKiO.

Rozpoczęcie realizacji zajęć z uczniami

Do udziału w programie przystąpiło 45 nauczycieli z Lublina, Łodzi i Warszawy. Nauczyciele wzięli udział w trzydniowym szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć. Otrzymali też komplet materiałów dydaktycznych. Obecnie realizowany jest pierwszy cykl zajęć, który obejmuje osiem lekcji służących kształtowaniu kompetencji konsumenckich i obywatelskich.
Lista szkół, które przystąpiły do PEKiO znajduje się w zakładce "szkoły".Przedłużenie terminu rekrutacji do udziału w Programie Edukacji Konsumenckiej i Obywatelskiej

Uprzejmie informujemy, że do 31 stycznia 2012 r. został przedłużony termin rekrutacji dla nauczycieli uczących w szkołach zawodowych, liceach profilowanych i technikach w LublinieWarunkiem udziału nauczyciela w projekcie jest spełnienie następujących kryteriów:
zatrudnienie w charakterze nauczyciela w szkole technicznej, zawodowej lub liceum profilowanym na terenie Lublina,
min. 1 rok doświadczenia jako nauczyciel,
wychowawstwo w pierwszej klasie,
motywacja do uczestnictwa w projekcie.

Warunkiem udziału w projekcie jest też terminowe przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w zakładce "pobierz") oraz wzięcie udziału w szkoleniu przygotowującym.

Ostateczny termin dostarczenia zgłoszeń to 31 stycznia 2012 r. 

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać pocztą na adres:
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Ul. Kredytowa 6/20
00-062 Warszawa

lub faksem na numer: 22 826 10 16