Europa z naszej ulicy

o programieProgram ma na celu:
- odkrywanie przez młodzież wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego i społecznego,
- rozwój postawy życzliwości, otwartości i lepszego rozumienia innych narodowości,
- edukowanie o Unii Europejskiej,
- rozwój kompetencji społecznych młodzieży.


Program adresowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Program realizowany będzie w formie dwuetapowego konkursu, w którym nagrodą będzie wizyta laureatów w Brukseli oraz gry edukacyjnej dla młodzieży mającej na celu wypracowanie, w drodze negocjacji, kompromisu dotyczącego wprowadzenia określonego rozwiązania z zakresu np.ochrony środowiska.

1./ Konkurs
Zadaniem młodzieży, która weźmie udział w konkursie „Europa z naszej ulicy”, będzie przygotowanie i realizacja projektów ukazujących związki własnej społeczności ze wspólną europejską tradycją i wartościami.

Forma projektu i prezentacji jest dowolna. Młodzież może przygotować wystawę, reportaż, słuchowisko radiowe, makietę, film (maksymalnie 5-minutowy), cykl artykułów prasowych lub w innej formie przedstawić, w jaki sposób rozumie związek swojej lokalnej społeczności z Europą. Uczestnicy programu mogą też przeprowadzić badania, wywiady dotyczące np. wpływu innych europejskich tradycji na ich społeczność. Mogą też zaprezentować mało znane postaci historycznych lub współczesne, których działalność, fakty z życia wskazują na związek z Europą.

Celem konkursu jest także rozwój kompetencji społecznych młodzieży, dlatego udział w konkursie mogą zgłaszać jedynie zespoły młodzieżowe (od 4 do 6 osób). Nie będą rozpatrywane zgłoszenia indywidualne.

Pierwszy etap konkursu to zgłoszenie pomysłu, przesłanie przez młodzież opisu tego co i w jakiej formie chcieliby przygotować, zrealizować i zaprezentować. Spośród zgłoszeń jurorzy dokonają wyboru dziesięciu pomysłów, które będą realizowane przez młodzież.
W drugim etapie autorzy zgłoszeń najwyżej ocenionych przez jurorów przygotują projekty w wybranej przez siebie formie. Jeśli realizacja projektu wiązałaby się z kosztami, zostaną zapewnione środki finansowe na realizację.
Następnie autorzy dziesięciu wybranych projektów zostaną zaproszeni na finał konkursu, który odbędzie się w Warszawie i zaprezentują je przed jurorami; spośród uczestników drugiego etapu konkursu wyłonieni zostaną laureaci programu „Europa z naszej ulicy”.

Wyboru trzech najlepszych projektów dokona jury konkursowe w oparciu o następujące kryteria:
- wykazanie związku zaprezentowanej tematyki z celami konkursu,
- aktualność zaprezentowanego projektu,
- znajomość tematu,
- umiejętność pracy wspólnej,
- atrakcyjność formy prezentacji,
- możliwość zaprezentowania projektu we własnych środowiskach.
Laureaci konkursu, po powrocie z Brukseli, będą mieli za zadanie przedstawienie nagrodzonych projektów we własnym środowisku (w szkole, w domu kultury, świetlicy etc).

Dokonując wyboru jurorzy wezmą też po uwagę, czy uczniowie z danej szkoły brali już udział w konkursie w poprzednich edycjach. Mogą podjąć decyzję o obniżeniu punktacji w ramach oceny zgłoszenia lub prezentacji projektu, jeżeli okaże się, że grupę stanową ci sami uczniowie, opiekunem jest ten sam nauczyciel lub podjęta tematyka albo forma prezentacji jest podobna do tej z poprzedniej edycji.

Projekty oceniane będą przez jury, które tworzyć będą osoby związane z filmem, dziennikarstwem, animacją kultury, przedstawiciele instytucji UE, osoby prowadzące edukację o UE oraz przedstawiciele instytucji edukacyjnych związanych z doskonaleniem nauczycieli.

2./ Nagroda
Nagrodą dla wyróżnionych zespołów młodzieży będzie wyjazd do Brukseli przynajmniej trzech grup młodzieży (jedna grupa: od 4 do 6 osób oraz nauczyciel – opiekun). Podczas wyjazdy młodzież uczestniczyć będzie w spotkaniach z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego oraz będzie miała możliwość poznania instytucji europejskich.
Ostateczną decyzję o liczbie osób, które wezmą udział w wizycie w Brukseli, podejmą jurorzy w porozumieniu z realizatorami programu.

3./ Gra edukacyjna, dotycząca funkcjonowania UE
Zależy nam na tym, by nie tylko laureaci konkursu, mając możliwość wyjazdu do Brukseli, poznawali sposób funkcjonowania Unii i dowiadywali się, że każde z państw członkowskich, na demokratycznych zasadach, tworzy wspólnotę europejską.
Chcielibyśmy zaproponować większej grupie młodzieży możliwość udziału w grze edukacyjnej, wypracowanej we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Warszawie lub we Wrocławiu.
Podczas spotkania młodzież będzie miała możliwość praktycznego poznania jak wygląda zwykła procedura ustawodawcza, począwszy od wniosku Komisji Europejskiej, poprzez pracę Parlamentu, aż do przyjęcia w Radzie. Uczestnicy spotkania będą prowadzili pomiędzy sobą dyskusje, negocjacje w zakresie zadanego im zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
Spotkanie będzie także dla młodzieży okazją poznania jak funkcjonują przedstawicielstwa instytucji unijnych w Polsce oraz w jakie inicjatywy i programy dla szkół europejskich mogą sie włączać.