Edukacja ekologiczna

aktualności


Konkurs dotyczący pomysłów związanych z ekologią i ochroną środowiska adresowany jest do młodzieży lubelskich szkół ponadpodstawowych.  

Konkurs ma na celu celu zapewnienie młodzieży warunków do poszukiwania i wypracowywania rozwiązań mających na celu ochronę środowiska i przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatycznym.

Adresatami są młodzi ludzie uczący się w szkołach kaształcenia zawodowego, gdyż są oni nie tylko wrażliwymi konsumenci, ale także przyszłymi pracownikami produkcji materialnej, gdzie zasoby przyrody dostosowywane są do potrzeb ludzi na dużą skalę. Zatem to również od nich, od praktyk i rozwiązań stosowanych w zakładach produkcyjnych, zależeć będzie w dużym stopniu sytuacja klimatyczna.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie modeli prostych rozwiązań, których zastosowanie mogłoby pomóc w rozwiązywaniu najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska tj. zanieczyszczenie powietrza, nadprodukcja śmieci, czy nieodpowiedzialna konsumpcja. Forma, w jakiej młodzież przedstawi swoje pomysły jest dowolna. Może to być np. makieta, prototyp, czy prezentacja.

Zasady konkursu dotyczącego pomysłów z zakresu ochrony środowiska i ekologii

1./ Organizatorem konkursu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
2./ Konkurs adresowany jest do uczniów lubelskich szkół kształcenia zawodowego (technika i szkoły branżowe).
3./ Celem konkursu jest umożliwienie młodzieży realizacji własnych pomysłów dotyczących ochrony środowiska, ekologii, zmian klimatycznych.
4./ Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionego „Zgłoszenia pomysłu dotyczącego ochrony środowiska i ekologii” w terminie do 17 grudnia 2021 r. na adres: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl
5./ W konkursie mogą wziąć udział grupy młodzieży (minimum cztery osoby). Nie będą przyjmowane zgłoszenia indywidualne.
6./ Konkurs jest dwuetapowy:
- I etap - do 17 grudnia 2021 r. – zgłoszenie pomysłów (formularz zgłoszenia dostępny jest w zakładce "pobierz"), które zostaną ocenione i zakwalifikowane do drugiego etapu; organizator pokryje niezbędne wydatki na przygotowanie modelu/prototypu zgłoszonego pomysłu do 1 200,00 zł.
- II etap – opracowanie modelu, prototypu, makiety i zaprezentowanie podczas otwartego wydarzenia w Lublinie (marzec lub kwiecień 2022 r.)
7. / Uczestnicy konkursu będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia merytorycznego studentów kół naukowych lubelskich uczelni.
8./ Ponadto, w czasie przygotowywania prezentacji pomysłów, młodzież będzie mogła uczestniczyć w podróżach dziennikarskich i przeprowadzić wywiady, odbyć spotkania z instytucjami i firmami związanymi z ochroną środowiska.
9./ Autorom najlepszych projektów innowacji przyznane zostaną nagrody finansowe.
10./ Wyboru nagrodzonych projektów dokona jury konkursowe w oparciu o następujące kryteria:
- racjonalność pomysłu (odpowiada na rzeczywiste zapotrzebowanie),
- możliwość upowszechnienia pomysłu,
- przystępność i atrakcyjność sposobu opisu i prezentacji projektu,
- praca grupowa.