Równać Szanse

„Równać Szanse” to program realizowany od 2001 roku, którego autorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

W latach 2001-2021 realizatorem programu była Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Od ponad 20 lat, poprzez otwarte konkursy grantowe o charakterze ogólnopolskim i regionalnym oraz szkolenia, program wspiera inicjatywy społeczne służące wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych, takich jak praca w zespole, zdolność pozyskiwania wsparcia dla realizacji wytyczonych celów, a także umiejętność planowania swoich działań.
W ramach programu organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), a także domy kultury i biblioteki ubiegają się o dotacje na projekty, które pobudzają aspiracje dzieci i młodzieży, sprzyjają rozwijaniu ich umiejętności osiągania samodzielnie i realistycznie postawionych celów, kształtują postawy aktywności i otwartości, a także zachęcają do działań na rzecz własnego środowiska. Dzięki realizowanym projektom młodzi ludzie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wykraczających poza standardową ofertę edukacyjną.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zakończyła realizację programu „Równać Szanse” w 2021 r. Przez 20 lat prowadzenia programu wsparła realizację 3500 projektów z udziałem ok. 150 tysięcy uczestników, a suma udzielonych dotacji wyniosła ok. 40 000 000 zł. W ten sposób Fundacja znacząco wpłynęła na aktywizację i integrację lokalnych środowisk wokół działań na rzecz dzieci i młodzieży.