Trening Umiejętności Społecznych

poprzednie edycje


Pierwsza edycja programu „Trening Umiejętności Społecznych” została zrealizowana w szkołach zawodowych i technikach w Warszawie w okresie od października 2009 roku do czerwca 2010 roku. W programie wzięło udział 12 nauczycieli, którzy zrealizowali program w 4 szkołach dla 212 uczniów.

W drugiej edycji programu, w okresie od września 2010 roku do czerwca 2011 roku, w programie wzięło udział 20 nauczycieli, którzy zrealizowali program dla 346 uczniów. Zrealizowanych zostało 26 projektów uczniowskich. W pierwszej i drugiej edycji programu uczestniczyły następujące szkoły warszawskie:
• Zespół Szkół nr 35,
• Zespół Szkół Gastronomicznych,
• Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych,
• Zespół Szkół Poligraficznych.

W latach 2012 – 2015 program był realizowany we wrocławskich szkołach kształcenia zawodowego. W programie wzięło udział 21 nauczycieli i ponad 600 uczniów.

Poniżej kilka opinii nauczycieli po zrealizowaniu programu:

„Program bardzo ciekawy, dobrze przygotowany. Świetny pakiet materiałów do prowadzenia warsztatów” – Sylwia Zych, Zespół Szkół nr 35

„Realizowany program cieszył się ogromnym powodzeniem wśród uczniów. Udało mi się zaktywizować grupę i bardzo dobrze nam się współpracowało. Owocem tej współpracy jest projekt i ogromna satysfakcja. Chciałabym również w przyszłym roku realizować program” – Joanna Hodyra, Zespół Szkół Gastronomicznych

„Bardzo interesujący program zachęcający do zmian w zachowaniu, efektywnego życia i umiejętności znajdowania zajęcia. Efektem projektu była integracja klasy, pokonanie nieśmiałości przez osoby nieśmiałe i niepewne siebie, wiara we własne siły, zauważenie wartości we współpracy z innymi” – Elżbieta Jankowska, Zespół Szkół Gastronomicznych

„Scenariusze zajęć są perfekcyjnie przygotowane, wymagają jednak czasu od prowadzącego, aby przygotować się do zajęć. Tematyka zajęć jest bardzo celnie dobrana, bardzo ciekawe tematy związane z doradztwem zawodowym. Realizację programu będę promować i polecać innym nauczycielom szkół średnich. Program ten zasługuje na miano innowacji pedagogicznej w ramach wychowania w szkole” – Jolanta Rafał-Łuniewska, Zespół Szkół Gastronomicznych

„Uczniowie wykorzystują zdobyte umiejętności w życiu codziennym w szkole i w domu. Dostrzegają zmiany w swoim zachowaniu np. lepiej radzą sobie ze stresem. Problemem jest osiągnięcie wysokiej frekwencji na zajęciach, ale jest to związane z generalnie niską frekwencją w szkole” – Elżbieta Bechler, Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych

„Uczniowie bardzo chętnie angażują się w realizację projektów. Są one elementem łączącym członków grupy, w której postępuje poprawa relacji i więzi młodych ludzi. Sądzę, że efekty projektu będą miały duże znaczenie w późniejszym życiu uczestników grupy”- Zbigniew Janich, Zespół Szkół Poligraficznych

„Udział w projekcie stworzył uczniom okazję do poznania kolegów z innych klas i dał szansę na nawiązanie przyjaźni. Uczniowie, którym niezbyt dobrze wiodło się w szkole, wykazywali duże zainteresowanie wspólną pracą i byli bardzo zmotywowani” – Tamara Lang, Zespół Szkół Poligraficznych

„Uczniowie z wielkim zainteresowaniem traktują tematykę lekcji, cenią ich oryginalność i niekonwencjonalność. Mają świadomość, że poruszane tematy rozszerzą i pogłębią ich dojrzałość i światopogląd” – Piotr Ordon, Zespół Szkół Poligraficznych
 
W roku szkolnym 2016/2017 realizowana była czwarta edycja programu adresowana do uczniów wrocławskich i gdańskich szkół kształcenia zawodowego. Wzięło w niej udział 42 nauczycieli i prawie 700 uczniów z następujących szkół:

Wrocław:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
Zespół Szkół nr 25
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół Zawodowych nr 5
Zespół Szkół nr 23
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Gdańsk:
Zespół Szkół Łączności
Zespół Szkół Samochodowych
Państwowe Szkoły Budownictwa
Zespół Szkół Ekologicznych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
 oraz Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni

We wrześniu i w październiku 2016 roku odbyły się szkolenia przygotowujące nauczycieli do prowadzenia programu. W październiku 2016 roku wszyscy nauczyciele rozpoczęli prowadzenie lekcji dotyczących umiejętności społecznych w swoich szkołach. W styczniu 2017 roku odbyły się szkolenia i spotkania dotyczące realizacji projektów uczniowskich. W zakładce pobierz są dostępne podstawowe dokumenty dotyczące realizacji projektów uczniowskich:
•    Formularz wniosku,
•    Zasady realizacji projektów,
•    Formularz sprawozdania z realizacji projektu uczniowskiego.

O dotację w wysokości do 700 złotych będą mogły się starać tylko grupy uczniów biorących udział w programie Trening Umiejętności Społecznych, które chciały działać na rzecz społeczności szkolnej lub swojego środowiska lokalnego.

Projekty powinny spełniać następujące warunki:
•    Grupa uczniów powinna składać się z co najmniej 5 uczniów biorących udział w programie (w grupie prowadzonej przez nauczyciela mogą być maksymalnie 2 projekty).
•    Odbiorcami planowanych działań powinni być inni uczniowie lub członkowie lokalnej społeczności (mieszkańcy miasta, seniorzy, rówieśnicy, dzieci itp.). Odbiorcami nie mogą być tylko członkowie grupy!
•    Proponowane działania powinny być zaplanowane i realizowane samodzielnie przez uczniów.
•    Grupa uczniów może się ubiegać o dotację do 700 złotych.
•    Proponowane działania powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 15 stycznia 2017 roku, a kończyć nie później niż 31 maja 2017 roku.
•    Projekt powinien trwać nie krócej niż 1 miesiąc.
•    Nie mogą być finansowane działania związane z programem szkolnym np. wyposażenie pracowni geograficznej.


 
W roku szkolnym 2017/2018 program był realizowany we Wrocławiu i w Warszawie. 
We Wrocławiu przystąpiło do programu 21 nauczycieli i ponad 350 uczniów, a w Warszawie 10 nauczycieli i ponad 240 uczniów. 

W programie uczestniczyły następujące szkoły: 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu
Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu
Zespół Szkół Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
Zespół Szkół nr 1 we Wrocławiu
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu
Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu
Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu
Europejska Szkoła Branżowa I stopnia i Europejskie Technikum Menedżerskie we Wrocławiu

Zespół Szkół Nr 5 w Warszawie
Zespół Szkół nr 39 w Warszawie
Zespół Szkół Gastronomicznych w Warszawie
Zespół Szkół Nr 35 w Warszawie
Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie