program edukacji konsumenckiej i obywatelskiej

Celem Programu Edukacji Konsumenckiej i Obywatelskiej jest wdrożenie nowoczesnego i ciekawego programu edukacyjnego przygotowującego młodego człowieka do bycia aktywnym i świadomym obywatelem w swoim środowisku lokalnym oraz do poruszania się w rzeczywistości gospodarczej, uczącego planowania finansowego, reagowania w korzystny sposób na informacje docierające do niego jako do konsumenta finansowego.

Program Edukacji Konsumenckiej i Obywatelskiej łączy przygotowanie młodych ludzi do bycia aktywnym i świadomym obywatelem oraz dojrzałym konsumentem i użytkownikiem na rynku finansowym. Poprzez zdobywanie takich umiejętności jak zarządzanie finansami osobistymi, planowanie wydatków, młodzi ludzie będą mieli okazję rozwijać w sobie m.in. postawę odpowiedzialności, co z kolei ma duże znaczenie dla uczestnictwa w życiu publicznym i zaangażowania społecznego.

Realizatorzy: Całe zadanie będzie realizowane przez nauczycieli, którzy w swoich szkołach przeprowadzą cykl 8 zajęć dotyczących poszczególnych zagadnień związanych z poruszaniem się młodych ludzi w świecie finansów jak np.: planowanie własnego budżetu, prawa konsumenta, psychologia reklamy, analiza ofert finansowych, analiza skutków własnych decyzji oraz przygotowujących do bycia aktywnym i świadomym obywatelem.

Czas realizacji: Program będzie realizowany w trakcie dwóch semestrów szkolnych: w semestrze wiosennym roku szkolnego 2011/2012 oraz w semestrze jesiennym roku szkolnego 2012/2013.

Adresaci Programu: młodzież w wieku 15-19 lat ucząca się szkołach zawodowych, technicznych oraz liceach profilowanych w Lublinie, w Łodzi i w Warszawie.

Sposób realizacji: Program będzie realizowany przez 45 nauczycieli z Lublina, Łodzi i Warszawy. Zorganizowane zostaną szkolenia (w każdym z trzech miast), podczas których nauczyciele zostaną wyposażeni w materiały dydaktyczne.

Tematyka szkoleń:
•    zapoznanie nauczycieli z tematyką i celami edukacji konsumenckiej i obywatelskiej,
•    analiza materiałów dydaktycznych i praca ze scenariuszami zajęć,
•    poznanie metodyki prowadzenia zajęć,
•    poznanie nowych trendów w zakresie edukacji konsumenckiej i obywatelskiej (moduł prowadzony przez partnera niemieckiego).

Następnie nauczyciele zrealizują z grupami uczniowskimi 8 zajęć, które koncentrować się będą wokół takich tematów jak:
•    procedury demokratyczne w codziennym życiu (samorządy szkolne, społeczność lokalna),
•    jak zaangażować się w działalność społeczną na poziomie lokalnym,
•    prawa obywatela i konsumenta związane z usługami finansowymi,
•    planowanie finansowe, własny budżet, kredyty i ubezpieczenia - jak nie popaść w długi, motywacje i emocje w marketingu, reklama a rzetelna informacja,
•    prawa i obowiązki obywatelskie.
Po zrealizowaniu zajęć, w każdym z miast, zorganizowane zostaną uroczyste spotkania podczas których uczniowie otrzymają certyfikaty uczestnictwa w projekcie.