Zapytanie ofertowe

dotyczy wykonania i dostawy materiałów promocyjnych w ramach programu "Równać Szanse” (RS_01_2019_OF)

 

Zamawiający:  Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, ul. Kredytowa 6/20, Warszawa 00-062

NIP: 525-14-34-543, REGON: 011566612, strona internetowa: www.pcyf.org.pl,   tel./fax (022) 826 10 16

1. Przedmiot zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do zaproszenia „Opis przedmiotu zamówienia”.

Osoby upoważnione do kontaktu: Dorota Kuriata, tel. (022) 826 10 16, e-mail: asystent.rs@pcyf.org.pl

2. Opis sposobu przygotowania oferty:

a./ Oferta może dotyczyć zarówno wszystkich jak i wybranych pozycji wymienionych w „Opisie przedmiotu zamówienia”.

b./ Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem „Formularza oferty”.

c./ Oferta winna być złożona jako skan formy pisemnej oraz winna być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

d./ Wykonawca składając ofertę powinien wpisać w temacie wiadomości e-mail oznaczenie zgodnie z poniższym:

„Oferta na Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych, sprawa: RS_01_2019_OF”.

3. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego  (w tym koszty dostawy).

4. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: asystent.rs@pcyf.org.pl w terminie do dnia 22.03.2019 r. do godz. 12.00.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Kryteria oceny ofert:

70% cena (ofertą korzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną)

30 % wariat dostawy (ofertą korzystniejszą będzie oferta z 2 wariatem dostawy)

 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

7. Informację o udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na swojej stronie PFDiM.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia całości lub części zamówienia.

9.W sprawach nieuregulowanych zaproszeniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  i wzór oferty